СДРУЖЕНИЕ ДЕН - ЯМБОЛ

НЕЗАКОННОТО СМЕТИЩЕ В ЯМБОЛ

Повече от 40 години землищата на селата Дражево и Хаджидимитрово се тровят от незаконно сметище на община Ямбол. Със свое Решение № 229-Н0-И0-А0/2008 г. министърът на околната среда и водите НЕ ИЗДАВА Комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци на община Ямбол, поради невъзможност за прилагане на чл.121 т.1 и чл.123 ал. 2 от ЗООС. Със същия административен акт министърът на околната среда и водите разпорежда на собственика - Община Ямбол, да преустанови експлоатация на депото до 16.07.2009 г.

В пълно противоречие с изричното разпореждане на МОСВ, към днешна дата община Ямбол продължава да експлоатира депото, като депонира над 32 000 тона годишно отпадъци на това сметище. От план-сметката на такса смет за 2012 г. става ясно, че е предвидено за пореден път надграждане на дигата, тоест – осигуряване на място за още отпадъци, 3 години след крайния срок за закриването на сметището. През предходните години дигата беше няколкократно пъти надграждана.

Тези надграждания на дигите, както и цялото строителство на депото, се извършват без проект и строително разрешение, в явно нарушение на всички съотносими към управлението на отпадъците правни норми. Пример: повърхностни води от депото, включително и инфилтрат, се заустват в дерето без пречистване и са реално опасни за здравето на хората от околните села.

Известно ни е, че община Ямбол има подписан договор с частна фирма за срок от 30 години за стопанисване и рекултивиране на съществуващото сметище, което е предмет на нашия сигнал. В план-сметката за определяне на такса смет от 2008 г. общината събира пари за 7 800 куб.м пръст за запръстяване. От официални справки на община Ямбол и от РИОСВ-Стара Загора, става ясно, че през 2010 г. за запръстяване на 32 000 тона отпадъци са използвани само 700 куб.м пръст, през 2011 г. – 3103 тона, при това след наши сигнали до РИОСВ-Стара Загора. Следва да се потърси отговор на въпроса: По какъв начин се разходва, по чие разпореждане и за какви конкретни дейности значителният остатък от средства, предвидени по план-сметката само за изкоп и  запръстяване на отпадъците.

На сметището няма и ограда и там ежедневно ровят хора с нисък социален статус, палят се гуми, вероятно се депонират и други опасни отпадъци, тъй като реално община Ямбол няма друго сметище /за строителни или опасни отпадъци/, а контролът на сметището със сигурност не е ефективен 24-часов, тъй като пазачите се страхуват от нашествието на ромите и са затворени в определените постройки, наблюдавайки безучастно вандалщината на сметището. Членове на сдружение „ДЕН" са подали редица сигнали до община Ямбол и РИОСВ-Стара Загора за запалени гуми и други отпадъци на разграденото сметище, при това посред бял ден. Вследствие на това бяха образувани проверки на РИОСВ, съставени актове, на частната фирма, която стопанисва сметището, но реалната опасност за човешкото здраве и околната среда, не е премахната, нито ограничена по какъвто и да било начин.

Оправданията, че съществуващото сметище не може да се затвори сега, тъй като община Ямбол няма друга алтернатива за депониране на сметта до изграждането на регионално депо за отпадъци, са неприемливи. До този момент – почти три години от разпореждането на МОСВ за прекратяване експлоатацията на съществуващото депо, няма данни община Ямбол да е извършвала проучване за възможности и цени за депониране на генерираните от гражданите й отпадъци на друго място, което съставлява класически пример за престъпно бездействие от страна на компетентните длъжности лица.

В Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект Регионално депо – Ямбол, стр. 174, се посочва изрично, че „в момента инфлитриралите води инфилтрират под петата на северната дига и изтичат в дерето под нея. Тези води са замърсени и представляват опасност за човешкото здраве и околната среда. По данни на извършвания мониторинг на инфилтрата, част от показателите надвишават пределно допустимите норми.... Тъй като сметището е строено без проект и не е положена дренажна система и долен изолиращ екран, инфилтриралите води, освен че изтичат в дерето, се и просмукват в почвата и оттам в подземните води...необходимо е спешно да бъдат предприети действия за преустановяване на това замърсяване".  

През декември 2011 г., в свое становище по цитирания ДОВОС, кметът на община Тунджа Георги Георгиев също поиска от РИОСВ-Стара Загора незабавно затваряне на съществуващото сметище. До този момент МОСВ, РИОСВ, РДНСК, РЗИ и община Ямбол, не са предприели никакви действия за преустановяване на експлоатацията на съществуващото и изключително опасно за хората от Дражево и Хаджидимитрово сметище, както и за намаляване на последиците върху околната среда.

Съгласно чл.353в от Наказателния кодекс, се предвижда наказание за всеки, който управлява отпадъци не по установения ред и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда. 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info