СДРУЖЕНИЕ ДЕН - ЯМБОЛ

Мисия на неправителствената организация

„Движение с екологична насоченост” е единственото НПО в ямболска област, което работи в областта на опазване на екологията, прозрачността на институциите, защита правото на достъп до информация за гражданите и превенция на корупцията.

Цели на организацията

1. да съдейства за утвърждаването на принципите на върховенството на закона;  
2. да подпомага обществената дискусия за пълноценното прилагане на европейското законодателство и стандарти в Република България;  
3. да спомага за развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните права и свободи;  
4. да осъществява обществен контрол за съблюдаване на законите за защита на природата, достъпа до информация и развитие на гражданското общество;  
5. да сигнализира компетентните органи за нарушения на законите за защита на природата, достъпа до информация и развитие на гражданското общество или да търси съответната отговорност при констатиране на такива, включително и по съдебен ред;  
7. да насърчава търсенето на инфортамация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация;  
8. да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт;  
9. да подпомага обществените институции в изготвянето и въвеждането на обосновани и научно мотивирани предложения и методики за усъвършенстване на подзаконовите документи в областта на екологията,  
10. да приобщи младите хора към инициативите на сдружението, като съдейства за тяхното личностно израстване, обогатяване на гражданската, екологичната и политическата им култура и защита на техните права и свободи.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info